Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor The Brunette. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

Een offerte geldt enkel voor de opdracht waarvoor ze werd opgesteld en vormt de basis voor de factuur. Een offerte is 30 dagen geldig. De werkzaamheden gaan pas van start wanneer de opdrachtgever zich mondeling of schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

The Brunette garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebied.

Artikel 4. Herzieningen

De opdrachtgever heeft recht op twee revisies, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale tarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten

De geleverde teksten blijven eigendom van The Brunette tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over. De opdrachtgever is vanaf dan volledig aansprakelijk voor het eindproduct.

Artikel 6. Geheimhouding

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk tegenover derden. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Geeft de opdrachtgever toestemming, dan mag zijn identiteit, eventuele recencies en een link naar de website en/of socialemediakanalen van de opdrachtgever gedeeld worden op de kanalen van The Brunette.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van The Brunette. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Indien het verzoek tot aanpassing langer dan 10 dagen op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en zonder aftrek van enige korting worden betaald. De betaling dient te gebeuren door overschrijving op de bankrekeningnummer die vermeld staat op de factuur. De opdracht is pas volledig afgesloten op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan The Brunette heeft overgemaakt.

Voor langlopende opdrachten heeft The Brunette het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Ook oplevering van onderdelen van een samengestelde opdracht kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 9. Klachten

Klachten over facturen of diensten moeten gecommuniceerd worden met een gedetailleerde motivering en bewijsvoering en dit binnen de 10 dagen na aflevering. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. The Brunette is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Facturen worden door de opdrachtgever als aanvaard beschouwd als deze niet binnen 7 dagen na verzending worden geprotesteerd per aangetekende post. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen.

Artikel 10. Schadevergoeding en verwijlintresten

Niet-betaling of laattijdige betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 11. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50% worden gevraagd, tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 12. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van The Brunette aan de basis ligt. In dat geval dekt de offerte/factuur uiteraard het meerwerk.

Artikel 13. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan The Brunette de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde uren in rekening gebracht.

Als de opdrachtgever de opdracht annuleert na de start, kan The Brunette 30% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in rekening brengen voor reeds gemaakte kosten of gepresteerde uren.

Artikel 14. Bewijs

De opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden beiden elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 15. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Mechelen.

Nele Waelbers

Copywriter, Storyteller & Schrijfcoach

Korenmarkt 15/003
2800 Mechelen

+32 (0)486 16 57 67